Dispensregler

Tunga transporter och hantering av kostnader för det slitage som de medför. Sedan länge tillämpar vi maxvikt på Norrängsvägen.

Anledningen är att tunga transporter sliter hårt på vägen som skadas och behöver lagas. Vägen är inte heller anlagd på ett sådant sätt att den kan förväntas klara tunga transporter i större utsträckning. Maxvikten är 4 ton under tjällossningsperioden och under sommarperioden från skolans slut i juni till skolans början i augusti. På all annan
tid gäller 10 ton maxvikt. Det är transportens totalvikt som avses.
Dispenser
Sedan vi lade oljegrus på vägen för drygt tio år sedan har föreningen haft ett förfarande där medlem som behöver leverans av transporter eller större maskiner över maxvikt söker dispens hos styrelsen.
Vid årstämman 2015-07-23 beslutades om en ny modell för hantering av dispenser för tunga
transporter.
-Medlem som vill ha dispens för tunga transporter anmäler detta i förväg till styrelsen.
-Tidsperiod och omfattning av transporter uppges
-För att få dispens får medlemmen betala en extra underhållsavgift. På så sätt bidrar man till
att täcka den ökande underhållskostnaden som tunga
transporter ger. Avgiften fastslås av styrelsen och betalas av medlem innan dispens ges.
Vid bestämmande av underhållsavgifter använder styrelsen följande exempel som riktlinjer:
-Transporter i samband med bygge av Attefallshus/friggebod, avgift 5000 kronor
-Transporter i samband med bygge av mellanstort husupp till 100 kvm, avgift 20 000 kronor
-Transporter i samband med bygge av hus större än 100 kvm, avgift 40 000 kronor
Ovan exempel ska inte ses som en fast prislista. Det är inte bara byggen som genererar transporter.
Tanken är att avgiften beslutas av styrelsen vid varje dispensansökan, i samråd med medlemmen, med ovan exempel som riktlinjer.
De underhållsavgifter som tas in bokförs i en separat reparationsfond i föreningens bokföring.
Ansökan om dispens görs genom att fylla i formuläret nedan, alternativt via e-mail till ordinarie styrelseledamot. Om du använder formuläret nedan, använd fältet för övriga uppl ysningar för att beskriva omfattningen på bygget/aktiviteten som ger upphov till transporterna.
Fordon som används för ordinarie service till fastigheterna (sophämtning, skolskjuts, snöröjning mm) har automatiskt dispens från reglerna om maxvikt.

 

Lista över pågående dispanser.

Begäran av dispens

-